Chất Lượng - Kiểm tra

-Nhà máy có phòng kiểm tra, thử nghiệm vật liệu và sản phẩm với trang thiết bị hiện đại, được Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – BQP công nhận năng lực kiểm định phương tiện đo và thử nghiệm chất lượng sản phẩm.